56
   Wednesday
   50 / 41
   Thursday
   42 / 33
   Friday
   47 / 30
   component-custom-scorestream-v2-01