81
   Wednesday
   81 / 59
   Thursday
   81 / 66
   Friday
   81 / 62
   component-custom-scorestream-v2-01