64
   Wednesday
   58 / 47
   Thursday
   64 / 43
   Friday
   58 / 48
   component-custom-scorestream-v2-01