56
   Friday
   63 / 46
   Saturday
   72 / 46
   Sunday
   66 / 46
   component-custom-scorestream-v2-01