58
   Wednesday
   84 / 54
   Thursday
   85 / 62
   Friday
   86 / 64
   component-custom-scorestream-v2-01