65
   Wednesday
   73 / 53
   Thursday
   74 / 49
   Friday
   68 / 57

   Traffic